Pomoc zdalna

Comarch ERP XL - moduł KSIĘGOWOŚĆ

Moduł Comarch ERP XL Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, które są prawnie zobowiązane przez przepisy do prowadzenia ksiąg rachunkowych wg Ustawy o Rachunkowości lub wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).

Moduł umożliwia elastyczną budowę wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb analitycznych jednostki gospodarczej (o profilu: handlowym, usługowy, produkcyjnym). Dokonywanie zapisów księgowych pojedynczych i złożonych generuje wymagane wydruki i zestawienia oraz zawiera mechanizmy, które przyspieszają dekretację i kontrolują jej poprawność. Moduł posiada ewidencję pomocniczą w postaci rejestrów VAT, księgi inwentarzowej, raportów kasowych/bankowych. Pozwala na tworzenie dowodów wewnętrznych, tzw. not memoriałowych. Umożliwia także sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE oraz deklaracji dochodowych. Dzięki bogatej możliwości definiowania parametrów, moduł Księgowość można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dziennik księgowy. System Comarch ERP XL umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy. Nazwy i liczbę dzienników określa użytkownik. Program umożliwia wprowadzanie zapisów na brudno, do tzw. buforów księgowań, w których zapisy mogą być modyfikowane. Po przeniesieniu z bufora do Księgi Głównej, zapis, zgodnie z obowiązującym prawem, jest zapisem trwałym, a korygowanie dekretu pozostawia trwały ślad w zapisach księgowych.

Księga Główna. Księga Główna prowadzona jest w podziale na okresy obrachunkowe, które definiuje użytkownik systemu. Okres obrachunkowy nie musi być zgodny z rokiem kalendarzowym. Użytkownik ma równoległy dostęp do danych z okresu bieżącego oraz z okresów ubiegłych. Zapisy na kontach Księgi Głównej ujmowane są w porządku systematycznym. System nie pozwala na zaksięgowanie operacji gospodarczej z naruszeniem zasady podwójnego zapisu.

Plan kont. System Comarch ERP XL umożliwia zbudowanie dowolnego, wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostek gospodarczych działających na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Moduł posiada również automat tworzący wzorcowy plan kont dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Dostarcza informacji o obrotach i saldach za dowolny okres, dając tym samym podstawę do sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań finansowych, jak również "własnych" zestawień na potrzeby jednostki gospodarczej.

Okno planu kont w module Księgowość programu Comarch ERP XL

Plan kont

Wielowalutowość. Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych dualnie - w walucie systemowej oraz w walucie obcej. System automatycznie nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, pasywów wyrażonych w walucie obcej. Wycena jest możliwa nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale na dowolny moment, dzięki czemu niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, kwartał i ujmować w przychodach, kosztach o charakterze podatkowym. Udostępniono możliwość wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Wyceny tej można dokonywać według metody FIFO lub LIFO.

Ewidencja pomocnicza obejmuje: Rejestry VAT, Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań tzw. "schematom księgowym" można wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac.

Rejestry VAT. System Comarch ERP XL spełnia wymogi niezbędne do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Pozwala na ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem (rzetelnie) oraz w sposób odpowiadający formalnym wymogom prawno-podatkowym.

System umożliwia:

tworzenie standardowych rejestrów VAT,
tworzenie własnych rejestrów VAT,
obliczenie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem,
automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE, na podstawie dokumentów wprowadzonych do rejestrów VAT,
zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub rozszerzeń.
System uwzględnia również szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego.

Schematy księgowe. Moduł XL Księgowość daje możliwość definiowania szablonów księgowań, automatyzujących powtarzalne czynności. W schematach można zastosować "inteligentne" mechanizmy rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów. Dzięki temu, istnieje możliwość automatycznego księgowania różnego rodzaju dokumentów i wartości (faktur, dokumentów SAD, raportów kasowych, list płac, kosztów własnych sprzedaży i innych) do odpowiednich dzienników wraz z kontrolą poprawności zapisów.

Księgowania okresowe to dodatkowe narzędzie pozwalające na automatyzację prac w księgowości związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp. Funkcja pozwala na zdefiniowaniu schematów księgowań, które służą do wielokrotnego księgowania określonych kwot na określone konta księgowe. Najczęściej wykorzystywane są na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz rozliczenia podatku VAT jak również do przeksięgowania przychodów, kosztów na wynik finansowy.

Klucze podziałowe wprowadzono z myślą o umożliwieniu:

rozliczanie kosztów wyrobów i usług,
rozliczanie zadań i projektów.
Kontrola Kręgów Kosztów. Zagadnienie "Kręgu kosztów" występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów konta zespołu 4 "Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie" oraz konta zespołu 5 "Koszty wg rodzajów działalności i ich rozliczenie" lub tylko konta zespołu 5 z ustaleniem kosztów rodzajowych.
Ze względu na różnorodność operacji gospodarczych, uzależnionych od charakteru działalności jednostki, definicję "kręgów kosztów" pozostawiono użytkownikowi systemu.

Zestawienia księgowe. Moduł Księgowość umożliwia zdefiniowanie zestawień na potrzeby jednostki:

obligatoryjnych - sprawozdanie finansowe,
"własnych".
Zestawienie może obejmować dane z kilku okresów obrachunkowych jednocześnie. Obroty, salda mogą być prezentowane za dowolny okres.

Kasa/Bank
Comarch ERP XL pozwala na skuteczne zarządzanie wpłatami, wypłatami, należnościami, zobowiązaniami, rozliczeniami i rozrachunkami. W obszarze Kasa/Bank Comarch ERP XL wspiera:

prowadzenie raportów kasowych,
rejestrację wyciągów bankowych,
rejestrację i rozliczenie zaliczek pobranych przez pracowników,
rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walucie systemowej,
rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walutach obcych,
rozliczenie zapłat w walucie systemowej z płatnościami zarejestrowanymi w walutach obcych,
automatyczne księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych.
Rozliczenia i rozrachunki. W systemie Comarch ERP XL informacje o należnościach oraz zobowiązaniach generują dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, zakupu, listy płac, itp.). W praktyce, oznacza to bardzo szybki dostęp do informacji (już w momencie zarejestrowania dokumentu) typu: komu?, ile?, kiedy należy zapłacić lub kto?, ile? i kiedy zapłaci. To podejście pozwala na skuteczne zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami, dbanie o płynność finansową, pilnowanie terminowego regulowania zobowiązań (wystawianie przelewów, eksport przelewów drogą elektroniczną), wczesne monitowanie niezapłaconych należności (wystawianie upomnień, not odsetkowych), kompensowanie należności i zobowiązań pomiędzy dwoma lub więcej stronami. System dostarcza szerokiego zakresu raportów analizujących stan rozliczeń (struktura wiekowa należności, zobowiązań). Użytkownik ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem, jak również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.

Okno kontroli płatności, generowania upomnień i not odsetkowych w module Księgowość programu Comarch ERP XL

Generowanie upomnień

Na podstawie zaksięgowanych płatności można prowadzić rozrachunki na kontach księgowych. Rozrachunki dostarczają informacji, z jakich nierozliczonych zapisów księgowych składa się saldo konta rozrachunkowego. Pozwalają na sporządzanie i drukowanie potwierdzeń sald. Dzięki połączeniu płatności z rozrachunkami daną transakcję rozlicza się tylko raz.

klaracji w formie elektronicznej.

 • Opinie naszych klientów
  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  zobacz wszystkie