Pomoc zdalna

Informacje o produktach - baza wiedzy

Informacje o produktach - baza wiedzy

 • Comarch ERP XL - moduł ADIMINISTRACJA

  Moduł Administracja jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie systemem Comarch ERP XL, jego szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień użytkowników, konfigurację poszczególnych stanowisk programu oraz kontrolę spójności danych. Funkcje konfiguracji dają administratorom możliwość ustalenia systemu słowników, ciągów numeracji i serii dokumentów oraz całą gamę właściwości i atrybutów różnych obiektów wraz z ich wartościami domyślnymi.

 • Comarch ERP XL - moduł SERWIS

  Moduł Comarch ERP XL Serwis przeznaczony dla firm prowadzących działalność serwisową lub remontową. Pozwala na rejestrowanie, obsługę i rozliczanie zleceń serwisowych lub remontowych z uwzględnieniem czynności serwisowych, materiałów koniecznych do realizacji zlecenia, kart pracy, kosztów dojazdów do miejsc serwisowych oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. System automatyzuje też wydawanie towarów oraz generuje dokumenty handlowe pozwalające na rozliczenie z kontrahentem.

 • Comarch ERP XL - moduł CRM

  Moduł XL CRM (Customer Relationship Management) jest nieocenionym narzędziem do zarządzania kontaktami z klientem w czasie działań przedsprzedażowych, jak i potem w celu utrzymania profesjonalnej obsługi klienta.

  Moduł pozwala budować wieloetapowe kampanie marketingowe, serwisowe, windykacyjne, umożliwia zarządzanie projektami, wizytami itp.

  System Comarch ERP XL umożliwia także odpowiednie planowanie i podział zadań dla konkretnych pracowników biorących udział w poszczególnych etapach prowadzonych kampanii. Każdy pracownik jest odpowiednio wcześniej informowany o przydzielonym mu zadaniu i terminie jego wykonania.

 • Comarch ERP XL - moduł KSIĘGOWOŚĆ

  Moduł Comarch ERP XL Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, które są prawnie zobowiązane przez przepisy do prowadzenia ksiąg rachunkowych wg Ustawy o Rachunkowości lub wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).

  Moduł umożliwia elastyczną budowę wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb analitycznych jednostki gospodarczej (o profilu: handlowym, usługowy, produkcyjnym). Dokonywanie zapisów księgowych pojedynczych i złożonych generuje wymagane wydruki i zestawienia oraz zawiera mechanizmy, które przyspieszają dekretację i kontrolują jej poprawność. Moduł posiada ewidencję pomocniczą w postaci rejestrów VAT, księgi inwentarzowej, raportów kasowych/bankowych. Pozwala na tworzenie dowodów wewnętrznych, tzw. not memoriałowych. Umożliwia także sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE oraz deklaracji dochodowych. Dzięki bogatej możliwości definiowania parametrów, moduł Księgowość można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 • Comarch ERP XL - moduł ŚRODKI TRWAŁE

  Moduł Comarch ERP XL Środki Trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych).

  Ewidencja składników majątku trwałego. Podstawą ewidencji danych są księgi inwentarzowe. Liczba ksiąg może być dowolna, zdefiniowana przez użytkownika. Składniki majątku trwałego można dodatkowo ująć w definiowane grupy, które mogą mieć strukturę wielopoziomową (drzewiastą). Dany składnik może należeć do wielu grup.

 • Comarch ERP XL - moduły: PRODUKCJA i KOMPLETACJA

  Moduły Comarch ERP XL Produkcja i Kompletacja zapewniają optymalizację procesów wytwórczych. łatwe ustalenie rzeczywistego kosztu produkcji dla poszczególnych wyrobów, a także eliminację tzw. wąskich gardeł w procesie produkcji. Usprawniają obszary związane z produkcją, ale także okołoprodukcyjne bez względu na branżę czy specyfikę procesów technologicznych. 

 • Comarch ERP Optima - moduł Kasa/Bank

  Moduł Kasa/Bank umożliwia nie tylko prostą ewidencję wydatków i wpływów, ale również daje dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań.

 • Faktura sprzedaży

  Comarch ERP Optima - moduł Faktury

  Moduł Faktury umożliwia łatwe wystawianie dokumentów handlowych  i zapewnia pełną integrację z dokonywanymi płatnościami. Zaletą modułu Faktury jest i możliwość modyfikacji wyglądu wydruków (np. łatwe dodanie logo firmy do nagłówka faktury), a także gromadzenie wszelkich danych o kontrahentach w logicznie zorganizowanej kartotece kontrahentów.

  Do modułu Faktury można w dowolnym momencie dołączyć inne moduły systemu Comarch ERP OPTIMAModuł Faktury sprzedawany jest w pakiecie Comarch ERP Optima START Mikrofirma za 149 zł netto z modułem Kasa/Bank, do którego automatycznie przesyłane są zapisy kasowo-bankowe, lub samodzielnie (np. do już posiadanej instalacji Optimy).

 • Tworzenie paragonu

  Comarch ERP Optima - moduł Detal

  Comarch ERP OPTIMA Detal to moduł specjalnie zaprojektowany dla punktów sprzedaży detalicznej w celu maksymalnego uproszczenie pracy sprzedawców. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży.

  Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz niezwykle czytelny interfejs czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych.

  Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

 • Atrybut graficzny towaru

  Comarch ERP Optima - moduł Handel

  Moduł Handel obejmuje pełną funkcjonalność modułu Faktury oraz pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. 

  Comarch ERP OPTIMA Handel umożliwia wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur proforma, zaliczkowych, RR, dokumentów Tax Free, Intrastat, zamówień i rezerwacji, przyjęć i wydać zewnętrznych oraz wewnętrznych, arkuszy inwentaryzacyjnych i wielu innych.

 • Comarch ERP Optima - moduł CRM

  Potrzeby firm w zakresie gromadzenia i zarządzania kontaktami z klientami zależą zarówno od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania. W zależności od firmy moduł CRM może znaleźć zastosowanie w następujących obszarach działań:

 • Deklaracje VAT

  Comarch ERP Optima - moduł Księga Podatkowa

  Moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy rozliczającej się z urzędem skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącej ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji - rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, a także podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe. 

  Comarch ERP OPTIMA Księga Podatkowa pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spis z natury, rozliczenie samochodów. Moduł ten umożliwia drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. W module można również wypełnić deklarację Intrastat.

 • Schemat księgowy

  Comarch ERP Optima - moduł Księga Handlowa Plus

  Comarch ERP OPTIMA Księga Handlowa Plus to rozszerzona wersja modułu podstawowego - Księga Handlowa. Obejmuje całą funkcjonalność wersji podstawowej oraz zawiera szereg dodatkowych funkcji umożliwiających obsługę walutową.

 • Formularz danych pracownika

  Comarch ERP Optima - moduł Płace i Kadry

  Comarch ERP OPTIMA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodne z aktualnymi przepisami kadrowo-płacowymi.

  Moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju potrzeby użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. 

  Gwarantuje szerokie możliwości swobodnego definiowania własnych składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. 

  Płace i Kadry są w pełni zintegrowane z najnowszą wersją programu Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Moduł umożliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia (także w postaci elektronicznej) oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline.

  W module Płace i Kadry dostępne są deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.

  Program dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej - Płace i Kadry oraz rozszerzonej - Płace i Kadry Plus.

 • Karta środka trwałego

  Comarch ERP Optima - moduł Środki Trwałe

  Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzację sezonową, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty. Pozwalają one np. określić miejsce użytkowania środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 • Eksport do systemu e-Deklaracje

  Comarch ERP Optima - moduł Biuro Rachunkowe

  Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (klientów). Biuro Rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP OPTIMA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie Comarch OPTIMA bez konieczności dodatkowego logowania.

 • Comarch ERP Optima - moduł Serwis

  Moduł Comarch ERP OPTIMA Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania.

 • Comarch ERP Optima - moduł Obieg Dokumentów

  Centralnym miejscem w module jest Biblioteka dokumentów, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzania dokumentów, załączania skanów, plików oraz ich opisywanie w dowolny sposób. Z poziomu Comarch OPTIMA można wskazać na dokument, który jest w skanerze i komenda uruchomi skaner.

 • Raport: Struktura wiekowa należności

  Comarch ERP Optima - moduł Pulpit Menadżera

  Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa ma dostęp do podstawowych danych swojej firmy - finansowych i nie tylko, zgromadzonych w systemie Comarch ERP OPTIMA. Dane są dostępne z każdego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową.

 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie